Административни услуги

Информация за административни услуги, предоставяни от училището

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административно- процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – Информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

2. Преместване и записване на ученици в държавните и в общинските училища

правила за приемане и преместване на ученици

приложение 1

приложение2

приложение3

Услугата не се предоставя по електронен път.

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – информация (3)

Услугата не се предоставя по електронен път.

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – информация (4)

Услугата не се предоставя по електронен път.

5. Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация – информация (5)

Професионалното обучение е преустановено от учебната 2019/2020г.

Услугата не се предоставя по електронен път.

6.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства – информация (6)

заявление до директора

Услугата не се предоставя по електронен път