Проект BGM2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. –  https://oud.mon.bg/

Дейности по проекта:

2 групи

  1. Компютърен свят
  2. Дигитален свят