Нормативна База

Закон за предучилищното и училищното образование

Наредби

С наредбите се приемат Държавните образователни стандарти, които са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане.

Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование са за:

1. Предучилищното образование;

2. Усвояването на българския книжовен език;

3. Учебния план;

4. Общообразователната подготовка;

5. Профилираната подготовка;

6. Придобиването на квалификация по професия;

7. Приобщаващото образование;

8. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

9. Оценяването на резултатите от обучението на учениците;

10. Информацията и документите;

11. Институциите;

12. Физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

13. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;

14. Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

15. Управлението на качеството в институциите;

16. Инспектирането на детските градини и училищата;

17. Финансирането на институциите;

18. Нормирането и заплащането на труда;

19. Организацията на дейностите в училищното образование.

Закон за закрила на детето

Закон за защита срещу дискриминацията

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование